BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1631 TCT/NV5
V/v hoàn thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty Hữu hạn Công nghiệp Kaifa Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được văn thư đề ngày 20/3/2003 của Công ty Hữu hạn Công nghiệp Kaifa Việt Nam về việc khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp được hoàn do thực hiện đầu tư lợi nhuận các năm hưởng miễn thuế vào các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đủ 100% tại những năm có lãi sau này. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 6, mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì: nhà đầu tư nước ngoài đã góp vốn pháp định theo Giấy phép đầu tư dùng lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư tại Việt Nam để tái đầu tư từ 3 năm trở lên vào các dự án mới hoặc các dự án đang thực hiện, được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp liên quan đến số thu nhập tái đầu tư theo qui định tại Điều 51 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ.

Theo qui định trên đây, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn trả cho nhà đầu tư được lấy từ số thuế thu nhập doanh nghiệp nhà đầu tư đã nộp vào Ngân sách nhà nước. Trường hợp của Công ty sử dụng lợi nhuận phát sinh của năm 1998 và 1999 là hai năm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp để tái đầu tư thì không được giải quyết hoàn lại tiền thuế theo qui định trên đây, kể cả việc áp dụng tính giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm kế tiếp sau. Kiến nghị của Công ty không phù hợp với qui định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Vì vậy, Tổng cục Thuế không có thẩm quyền giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Hữu hạn Công nghiệp Kaifa Việt Nam được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến