BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1632/TCHQ-GSQL
V/v xin nhận xe ôtô cho Chương trình “Giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh” do Chính phủ Hà Lan tài trợ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: BộY tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính)

Phúcđáp công văn số 1213/BYT-KH-TC ngày 11/3/2009 của Bộ Y tế về việc nêu tại tríchyếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếptheo công văn số 591/TCHQ-GSQL ngày 6/2/2009 của Tổng cục Hải quan, Tổng cụcHải quan đồng ý để Ban quản lý Chương trình “Giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơsinh” (là đơn vị được Bộ Y tế giao thực hiện trực tiếp các thủ tục tiếp nhận xeôtô) được làm thủ tục tạm nhận 01 xe ôtô 08 chỗ ngồi về tự bảo quản trong thờihạn 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan để tạm nhận xe. Khi có đầy đủhồ sơ theo quy định, cơ quan Hải quan sẽ giải quyết thủ tục thông quan chochiếc xe này.

Đềnghị Ban quản lý Chương trình liên hệ trực tiếp với Chi cục hải quan cửa khẩunơi làm thủ tục tạm nhận xe về tự bảo quản để được giải quyết thủ tục cụ thể.

Tổngcục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Quý Bộ được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh