BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1632 TCT/NV7
V/v trả lời kiến nghị của TCTy xây dựng NN và PTNT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại cuộc họp mặt của Thủ tướng với các doanh nghiệp vào ngày 23-24/3/2003 tại thành phố Hồ Chí Minh về “vấn đề thu nhập doanh nghiệp 32% là quá cao”. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp, và hiện nay Bộ Tài chính đang trình Quốc hội nghiên cứu, xem xét để sửa đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng giảm xuống cho phù hợp.

Các kiến nghị khác của Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn như giá thép xây dựng tăng: Giải thể Công ty liên doanh Phương Mai; Hướng giải quyết vụ án hình sự tại Công ty Xây dựng và Phát triển Nông thôn 7; Cấp vốn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương