BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1632/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ hàng hóa cao su
1/1 Tân Kỳ, Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Trả lời công văn số 06/CV /TC-KT ngày 4/4/2006 của Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ hàng hóa cao su hỏi về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần có quy định: “Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Tại Chương IV Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Chương trình VII Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã tập hợp tất cả các trường hợp được ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Vì vậy doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi thành công ty cổ phần từ năm 2004 theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP nếu không đáp ứng các điều kiện ưu đãi được quy định tại Điều 33, Điều 34 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP thì không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương