THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 1632/TTg-QHQT
V/v: phê duyệt Hiệp định vay vốn ODA Hàn Quốc cho các Dự án mua sắm thiết bị y tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Ngoại giao, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10948/BTC-QLN ngày 17 tháng 8 năm 2011 về nội dung dự thảo Hiệp định vay vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc cho các dự án (i) Mua sắm thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, và (ii) Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm y học hạt nhân và xạ trị tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung Hiệp định vay vốn EDCF Hàn Quốc giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc đối với 02 dự án nêu trên; ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định với đại diện Chính phủ Hàn Quốc.
2. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục pháp lý đối ngoại về việc ủy quyền nêu trên.
3. Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho các Hiệp định vay./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 26
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Vũ Văn Ninh