BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 16323/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn, báo cáo của một số Cục Hải quan địa phương phản ánh vướng mắc trong việcxác định trị giá đối với một số mặt hàng xuất khẩu do tại thời điểm đăng ký tờkhai, người khai hải quan chưa xác định trị giá tính thuế. Về vấn đề này, BộTài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại tiết a khoản 1Mục II Phần I Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008; theo đó: đối với hànghóa xuất khẩu thì trị giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giáDAF) không bao gồm chi phí bảo hiểm quốc tế (I) và phí vận tải quốc tế (F).

Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờkhai hải quan hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan chưa xác định được trịgiá tính thuế đối với lô hàng xuất khẩu theo quy định tại tiết a, khoản 1 MụcII Phần I Thông tư 40/2008/TT-BTC do hợp đồng mua bán hàng hóa và các chứng từcủa lô hàng thỏa thuận thời điểm chốt giá sau khi hàng hóa đã xuất khẩu thì yêucầu người khai hải quan khai báo giá tạm tính tại thời điểm đăng ký tờ khai hảiquan phù hợp với giá tạm tính ghi trên hợp đồng mua bán và các chứng từ có liênquan đồng thời phải khai báo bổ sung với cơ quan hải quan khi có giá chính thứctheo thời hạn chốt giá ghi trên hợp đồng phù hợp với chứng từ thanh toán đểtính lại thuế theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hảiquan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn