BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 16323/TCT-CST
V/v lệ phí tuyển sinh và lệ phí thi tốt nghiệp phổ thông

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Trảlời Công văn số 3204/STC-NSNN ngày 13/11/2007 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đềnghị hướng dẫn về lệ phí tuyển sinh và lệ phí thi tốt nghiệp phổ thông, Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

1.Về lệ phí thi tốt nghiệp phổ thông: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2007/NQ-CPngày 09/7/2007 của Chính phủ, để không xảy ra tình trạng lạm dụng phí, lệ phíđể huy động quá mức đóng góp của nông dân, Bộ Tài chính có Công văn số 10971/BTC-CST ngày 16/8/2007 đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộcTrung ương rà soát, bãi bỏ các khoản thu phí, lệ phí không đúng quy định, trongđó có khoản thu gọi là ''lệ phí thi tốt nghiệp phổ thông” không có tên trongDanh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí. Theo đó, qua việc rà soát, đối với các địa phương có ban hànhvăn bản thu lệ phí thi tốt nghiệp phổ thông thì cần ra văn bản bãi bỏ để đảmbảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

2.Về phí dự thi, dự tuyển và lệ phí tuyển sinh: Hiện tại đang thực hiện theo các vănbản sau:

-Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT /BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của liên bộ Tàichính - Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển(lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốcdân.

-Thông tư số 63/2003/TT-BTC ngày 26/6/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu vàsử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập và bán công.

-Thông tư liên tịch số 71/2004/TTLT-BTC-BGD &ĐT ngày 14/7/2004 sửa đổi Thông tưliên tịch số 28/2003/TTLT /BTC-BGD&ĐT ngày 4/4/2003 của liên bộ Tài chính -Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển(lệ phítuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

-Thông tư liên tịch số 69/2005/TTLT-BTC-BGD &ĐT ngày 29/8/2005 của liên bộ Tàichính - Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số28/2003/TTLT /BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của liên bộ Tài chính - Giáo dục và Đàotạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vàocác cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theohướng dẫn tại các văn bản nêu trên, phí dự thi, dự tuyển còn được gọi là lệ phítuyển sinh theo Pháp lệnh phí và lệ phí gọi là phí dự thi, dự tuyến, theoLuật Giáo dục thì gọi là lệ phí tuyển sinh), là khoản tiền đóng góp củathí sinh (hoặc gia đình thí sinh) tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các cơ sởgiáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở dạy nghề công lập,bán công theo luật định phải tổ chức thi tuyển, để đảm bảo cho các hoạt độngliên quan đến công tác tuyển sinh của các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham giacông tác tuyển sinh. Theo các văn bản hướng dẫn nêu trên thi không quy định thukhi thi tốt nghiệp.

BộTài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai được biết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Ngân sách nhà nước;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm