BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1633/BNV-TCBC
V/v hướng dẫn về Ban nông nghiệp xã

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Từ thực tế tình hình ở một số địa phương có cách hiểu khácnhau về Ban nông nghiệp xã theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy bannhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn, sau khi thống nhất vớiBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn thêm để thống nhấtcách hiểu và thực hiện về Ban nông nghiệp xã quy định tại Thông tư liên tịchnày như sau:

Ban nông nghiệp xã được thành lập để tập hợp, phối hợp hoạtđộng giữa các cán bộ, nhân viên kỹ thuật đang hoạt động thuộc lĩnh vực nôngnghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn xã, tạo thuận lợi cho việc chỉ đạocủa Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các cán bộ, nhân viên kỹ thuật này. Đâykhông phải là tổ chức thuộc cơ cấu của Ủy ban nhân dân cấp xã. Từ đó, Ban nôngnghiệp xã thực chất chỉ là loại hình tổ chức phối hợp giữa các cán bộ, nhânviên do một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, tập hợp và chỉ đạothực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo từng ngành, lĩnh vực trênđịa bàn xã; Ban nông nghiệp xã không có tư cách pháp nhân, không có tài khoản,con dấu. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí trụ sở làm việc của Ban này phù hợp vớitình hình thực tế của địa phương.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chỉ đạo các xã thống nhất thực hiện đúng tinh thần hướng dẫn của Thông tưliên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV về thành lập Ban nông nghiệp xã ở địa phương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN và PTNT (để phối hợp);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, TCBC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn