BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1633/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần sữa Việt Nam
(Đ/c: 184 - 188 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 288/CV-XNK ngày 13/3/2009 của Công ty Cổphần sữa Việt Nam về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ qui định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ, hướng dẫn tại điểm II, mục 2, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì trường hợp của Công tyđược áp dụng thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo hướng dẫn tại Quy trình thủtục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của TCHQ mà không cần xin phép Bộ CôngThương.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quí Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh