BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Công văn 1633/TCHQ-PC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chínhSố: 1633/TCHQ-PC .
V/v Hướng dẫn XPVPHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan Kiên Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 383/CHQKG-CV đề ngày 29/3/2006 của Cục Hải quan Kiên Giang đề nghị hướng dẫnthủ tục hành chính đối với việc không ra quyết định xử phạt trong trường hợp vụviệc đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính và không áp dụng các biện phápkhắc phục hậu quả. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Kiên Giang kiểm tra hồsơ, nếu xác định vụ việc đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính và khôngáp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định thì báo cáo tổng hợp củacán bộ xử lý phải trình bày cụ thể nội dung vụ việc, trong đó nêu rõ căn cứpháp lý để không ra quyết định xử phạt, quyết định áp dụng các biện pháp khắcphục hậu quả theo quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 3 Điều 12 Pháp lệnh xử lývi phạm hành chính và được lãnh đạo Cục ký duyệt để lưu hồ sơ theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An