BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1633/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 1136 CV/CT ngày 27/12/2006 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên v/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoá đơn kê khai trễ hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế thì: Công ty cổ phần vật phẩm văn hoá tổng hợp ký hợp đồng xây lắp với Công ty TNHH Hạ Long tại Hà Nội. Công ty TNHH Hạ Long đã lập hoá đơn ký hiệu AU/2005B, số 0081951 ngày 04/4/2005 có số thuế GTGT là 99.124.863 đồng; hoá đơn GTGT ký hiệu HV/2005B số 0091309 ngày 30/12/2005 với thuế GTGT là 193.454.545 đồng (các hoá đơn này đã được Chi cục Thuế quận Long Biên xác nhận là đơn vị bán đã kê khai nộp thuế GTGT). Do Công ty cổ phần vật phẩm văn hoá gặp khó khăn về vốn nên việc thanh toán công nợ chưa hoàn tất, đến khi thanh toán xong tiền mới nhận hoá đơn GTGT thì đã quá thời hạn kê khai thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty vật phẩm văn hoá tổng hợp Thái Nguyên; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên giải quyết cho Công ty cổ phần vật phẩm văn hoá tổng hợp Thái Nguyên được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT của 02 hoá đơn GTGT kê khai chậm nêu trên. Công ty vật phẩm văn hoá tổng hợp Thái Nguyên chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty vật phẩm văn hoá tổng hợp TN
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến