TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1633TCT/PCCS
V/v: Trả lời c/s thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1361/CT-TTHT ngày 7 tháng 10 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp A cho doanh nghiệp B thuê nhà kho và doanh nghiệp B sử dụng điện, điện thoại theo hợp đồng của doanh nghiệp A thì việc thanh toán tiền điện, điện thoại giữa doanh nghiệp A với ngành điện, bưu điện; giữa doanh nghiệp A và doanh nghiệp B thực hiện như sau:

1) Doanh nghiệp A trả tiền điện, điện thoại cho ngành điện, bưu điện được khấu trừ thuế GTGT và hạch toán số tiền đã trả (trừ thuế GTGT) vào chi phí kinh doanh. Doanh nghiệp A xuất hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp B yêu cầu thanh toán tiền điện, điện thoại (theo chỉ số công tơ phụ và số điện thoại doanh nghiệp B sử dụng).

Khi doanh nghiệp B trả tiền thì doanh nghiệp A phải hạch toán giá bán vào doanh thu còn thuế GTGT phản ánh là số thuế đầu ra.

- Đối với doanh nghiệp B thanh toán tiền điện, điện thoại cho doanh nghiệp A thì căn cứ vào hóa đơn GTGT của doanh nghiệp A xuất hạch toán giá mua vào chi phí kinh doanh còn thuế GTGT được phản ánh là số thuế GTGT đầu vào.

2) Trường hợp Doanh nghiệp A không thể cung cấp được hóa đơn tiền điện, điện thoại cho doanh nghiệp B mà chi cung cấp được phiếu thu tiền điện hàng tháng theo chỉ số công tơ phụ mà doanh nghiệp B sử dụng và được quy định rõ trong hợp đồng thuê nhà thì phiếu thu tiền điện, tiền điện thoại này được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP(HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương