VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1633/VPCP-KGVX V/v Báo cáo QG năm 2020: Tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đu tư.

Về Báo cáo Quốc gia năm 2020: Tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (Công văn số 1197/BKHĐT-KHG DTNMT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển bền vững theo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, định kỳ báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, các Vụ, Cục: NN, CN, KTTH,QHQT, QHĐP, TCCV, KSTT;
- Lưu: VT, KGVX (3) Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp