VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1633/VPCP-KGVX
V/v hướng dẫn chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (văn bản số 3049/BNN-ĐMDN ngày 20 tháng 9 năm 2010; vănbản số 182/BNN-ĐMDN ngày 02 tháng 01 năm 2011) về xin hưởng chế độ phụ cấp đặcbiệt cho người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI; ý kiến của BộLao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 3868/LĐTBXH- LĐTL ngày 05 tháng 11năm 2010), Bộ Tài chính (văn bản số 17836/BTC-TCDN ngày 28 tháng 12 năm 2010),Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chínhhướng dẫn chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động của Công ty TNHH mộtthành viên Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông thuộc Tổng công ty Hải sản BiểnĐông làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI tương tự như cán bộ, công chức, lựclượng vũ trang công tác tại địa bàn này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácBộ biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ