BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16338/BTC-TCNH
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg và Thông tư 122/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh ĐồngNai.

Trả lời Công văn số 1820/SGTVT-VT ngày 06/10/2009 của SởGiao thông vận tải tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết nhữngthắc mắc trong việc thực hiện hỗ trợ các chủ sở hữu phương tiện xe 3, 4 bánhthuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

- Đối với các chủ phương tiện giao thông đã sở hữu phươngtiện giao thông thuộc diện bị đình chỉ lưu hành và thực hiện chuyển đổi phươngtiện hoặc chuyển đổi nghề trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày01/8/2007) đến ngày Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chínhphủ có hiệu lực thi hành (ngày 29/4/2009), nếu đủ điều kiện theo quy định thìđược hỗ trợ theo Quyết định số 548/QĐ-TTg .

- Đối với trường hợp chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bịđình chỉ tham gia giao thông, chưa chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghềnhưng có cam kết sẽ chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề: Căn cứ khoản1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chínhphủ, chủ sở hữu phương tiện phải chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghềthì chủ sở hữu phương tiện mới được hỗ trợ.

- Đối với trường hợp chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bịđình chỉ tham gia giao thông, không làm nghề vận tải mà chỉ sử dụng xe để phụcvụ công việc đồng áng, chăn nuôi cho gia đình: Nếu chủ sở hữu phương tiện đãthực hiện chuyển đổi phương tiện và có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1,khoản 2 Điều 1 Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ,thì chủ sở hữu phương tiện thuộc đối tượng được hỗ trợ.

- Về việc hỗ trợ thêm 4 triệu đồng cho 01 xe tải mua mới: BộTài chính thống nhất với ý kiến của Sở GTVT Đồng Nai về xe tải mua mới là xetải mới 100% hoặc xe tải có đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định phápluật, có đăng ký, đăng kiểm, giấy tờ đăng ký mang tên chủ sở hữu phương tiệnthuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông thì chủ sở hữu phương tiện được hỗtrợ theo Quyết định số 548/QĐ-TTg .

Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thựchiện theo chế độ quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ PC;
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ TCNH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC
NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Anh