BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1634/TCHQ-GSQL
V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát nhập khẩu mặt hàng kính xây dựng

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố.

Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam có văn bản số 103/2006/HHKXDngày 27/03/2006 gửi Tổng cục Hải quan, trình bày hiện kính từ Trung quốc, đượcnhập khẩu vào Việt nam với khối lượng lớn dưới nhiều hình thức, kể cả buôn lậuvà gian lận thương mại. Hiệp hội kiến nghị việc kiểm tra, kiểm soát hải quanđối với kính nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Cục Hải quan các địa phương cần chú trọng công táclàm thủ tục hải quan đối với mặt hàng kính nhập khẩu, lưu ý trong việc kiểm travề số lượng hàng nhập khẩu và việc áp mã đối với mặt hàng này.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong địa bàn, tăngcường công tác kiểm soát chống buôn lậu mặt hàng này qua biên giới, lưu ý đốivới biên giới đường bộ. Có biện pháp để ngăn ngừa, kịp thời phát hiện để xử lýkịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại đối hàng hoá qua biên giới.

Yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố triển khai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCL, KTSTQ (để thực hiện)
- Lưu: VT, GQ (2b) .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu