BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1634/TCHQ-TXNK
V/v Phân biệt các loại malt

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam.
(Phòng 1, tầng 14, Tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 250/HQTTH-KTSTQ ngày 19/3/2013 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế về vướngmắc áp mã số đối với mặt hàng malt bia. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số250/HQTTH-KTSTQ malt đã qua công đoạn sấy và có các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Độ ẩm: 4,5 - 5%

Thời gian tạo đường: 10 - 15 phút

Chỉ số Kolbach (chất ngăn chặnenzym): 38 - 43

Độ pH của hèm bia: 58

Hạt vỡ một phần: 4,0%

Hạt dưới 2,2 mm: 1,5%

Độ trong suốt của hạt: 2,0%

Hoạt chất α-amylase 1): 160 U/gam

Hoạt chất β-amylase 1): 13 U/gam

Tạo bọt: 0

Chất ngoại lai: 0,5%

Theo Danh mục hàng hóa xuất nhậpkhẩu Việt Nam, mặt hàng malt bia được chia làm 2 dòng hàng: malt chưa rang (notroasted) và malt đã rang (roasted). Với những tiêu chuẩn kỹ thuật trên, mặthàng đã được công ty xác nhận là malt đã qua công đoạn sấy và được khai báo vàomalt chưa rang (not roasted).

Để có cơ sở hướng dẫn các Cục Hảiquan tỉnh, thành phố trong việc phân loại mặt hàng malt bia, Tổng cục Hải quanđề nghị quý Hiệp Hội giải thích về các loại malt, đặc điểm và tiêu chuẩn kỹthuật, công dụng… của từng loại malt. Công văn trả lời xin gửi về Tổng cục Hảiquan (Cục Thuế XNK) trước ngày 5/4/2013.

Cảm ơn sự hợp tác của quý Hiệphội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang