BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1635/TCHQ-KTTT
V/v Giải toả hàng quốc phòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hải Phòng;
- Công ty TNHH Tân Hồng.
(Số 37, ngõ 61, Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 18/3/2009 của Công ty TNHH Tân Hồng vềviệc giải toả cưỡng chế thuế hàng phục vụ quốc phòng; Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ kết quả tra cứu trên hệ thống KT 559 ngày 24/3/2009tai Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH Tân Hồng (Mã số thuế 0100520965) có nợthuế 1.221.645.840 đồng tại Cục Hải quan Hồ Chí Minh. Đây là số nợ thuế của lôhàng 10 xe mô tô chuyên dùng mà Công ty nhập khẩu uỷ thác cho Công an thành phốĐà Nẵng hiện đang làm thủ tục miễn thuế.

Theo trình bầy của Công ty thì hiện nay Công ty có lô hàngnhập khẩu uỷ thác cho Cục phòng chống tội phạm ma tuý - Bộ Tư lệnh bộ đội Biênphòng (Hợp đồng uỷ thác số 10/UTNK /BP-TH ngày 27/12/2008) đã về đến Cảng HảiPhòng. Để tạo điều kiện cho Công ty đưa hàng về kịp thời phục vụ mục đích quốcphòng; Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra hồ sơ liên quanđến lô hàng nhập khẩu, nếu đúng là hàng chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng thìcho phép Công ty được làm thủ tục nhập khẩu và áp dụng thời hạn nộp thuế theoquy định tại điểm 2.3.3 mục III Phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng, Côngty TNHH Tân Hồng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc