BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1635/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 5857/CT-THNVDTngày 1/10/2012 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc chính sách thutiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 29, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồithường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại vềđất đai quy định:

"Điều 29. Thời hạn sử dụng đấtđối với đất phi nông nghiệp được sử dụng ổn định lâu dài theo quy định của phápluật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

Đất phi nông nghiệp được sử dụngtrước ngày 01 tháng 7 năm 2004 của tổ chức kinh tế do được giao đất để tạo vốnxây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp củahộ gia đình, cá nhân không phải do Nhà nước giao, cho thuê thì nay tổ chức kinhtế, hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích phinông nghiệp, không phải nộp tiền sử dụng đất khi được phép chuyển mục đích sửdụng đất sang làm đất ở, được bồi thường về đất theo giá đất ở khi Nhà nước thuhồi đất".

- Tại Điểm d, Khoản 2, Điều 13,Luật đất đai năm 2003 quy định về nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đấtnhư sau:

"d) Đất sản xuất, kinh doanh phinông nghiệp gồm đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sởsản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vậtliệu xây dựng, làm đồ gốm".

- Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 29,Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định:

"1. Thành viên công ty tráchnhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sởhữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký hoặcgiá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sởhữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩmquyền".

Căn cứ các quy định nêu trên, hiệnnay chính sách quy định đối với trường hợp đất của hộ gia đình, cá nhân khichuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sang đất ở thì không phải nộptiền sử dụng đất nhưng chưa có quy định cụ thể đất của tổ chức kinh tế chuyểntừ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở thì không phải nộp tiềnsử dụng đất. Theo đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa căn cứ hồ sơ thực tế củaCông ty TNHH Quốc Hân trong việc chuyển mục đích từ đất sản xuất kinh doanh phinông nghiệp có thời hạn sử dụng lâu dài sang đất ở, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh quyết định về việc không thu tiền sử dụng đất của Công ty TNHH Quốc Hântheo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Khánh Hòa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Quản lý Công sản;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn