BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1635/TCT-TS
V/v: Giá tính lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Ban quản lý dự án Hạ Long
Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng

Trả lời công văn số 119/VBBQL ngày 3/4/2006 của Ban Quản lý Dự án Hạ Long – Tổng công ty xây dựng và Phát triển hạ tầng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Giá đất tính lệ phí trước bạ đã được quy định tại điểm 1.2 (d), mục I, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ: “Đối với đất nhận chuyển nhượng của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức, cá nhân kinh doanh hay không kinh doanh) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hóa đơn nhưng không được thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm trước bạ”.

Vì vậy, trường hợp Ban quản lý dự án Hạ Long – Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng được phép xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển nhượng đất cho khách hàng thì người mua hoặc Ban quản lý dự án Hạ Long – Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (nếu được người mua ủy quyền) phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo đúng quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban quản lý dự án Hạ Long – Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương