TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1636/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP Xếp Dỡ Và Dịch Vụ Cảng Sài Gòn
Địa chỉ: 1B Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4.
MST: 03010346174

Trả lời vănbản số 166/TCKT-XD &DV ngày 05/01/2012 của Công ty về thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căncứ khoản 1 điều 1; khoản 1 điều 3 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốchội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn chodoanh nghiệp và cá nhân:

“Giảm30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ vàvừa.

a)Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại khoản này là doanh nghiệp đáp ứngtiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triểndoanh nghiệp nhỏ và vừa.

b)Số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệpnăm 2011 là tổng nguồn vốn được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31tháng 12 năm 2010 của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thànhlập mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệpnhỏ và vừa được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 là số vốn điều lệ ghitrong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

...

d)Không áp dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừathuộc các đối tượng sau đây:

-Doanh nghiệp được xếp hạng 1, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binhvà Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viênchuyên trách hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phógiám đốc, kế toán trưởng công ty nhà nước.

-Doanh nghiệp hạng đặc biệt, theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệtvà Quyết định số 186/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ vềdanh sách các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt.

-Doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con màcông ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sởhữu của công ty con.

- Tổchức kinh tế là đơn vị sự nghiệp;”

“ Sốthuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 1Thông tư này là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thunhập doanh nghiệp chênh lệch còn phải nộp theo quyết toán năm 2011 của doanhnghiệp so với tổng số thuế đã tạm tính hàng quý.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày là đơn vị Nhà nuớcđược cổ phần hóa theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310346174 do Sởkế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 30/9/2010, vốn điều lệ là 40 tỷ 500 triệuđồng, ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa, dịch vụđóng gói, dịch vụ đại lý tàu biển, có tổng số lao động trên 1.000 người; nếutổng nguồn vốn được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán lập ngày 31/12/2010 củaCông ty đáp ứng tiêu chí về vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa (tổng nguồn vốntương đương tổng tài sản từ 50 tỷ đồng trở xuống, thuộc khu vực thương mại,dịch vụ qui định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP) và Công tykhông thuộc doanh nghiệp qui định tại tiết d khoản 1 Điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC thì Công ty mới thuộc diện đuợc giảm 30% số thuế TNDN phải nộp theo hướng dẫntrên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT 3;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
73-1198/12 pthy

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga