BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1636 TCT/NV7
V/v lập dự phòng phải thu khó đòi năm 2002

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn

Trả lời công văn số 587/TTS-SG /TV ngày 25/4/2003 của Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn về việc lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi năm 2002, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 107/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính thì Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn thuộc đối tượng được trích lập các khoản dự phòng. Để có cơ sở lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi năm 2002, Công ty phải thành lập Hội đồng thẩm định các khoản nợ phải thu khó đòi, đặc biệt là các khoản nợ không có khả năng thu được trong năm của các đối tượng mất khả năng thanh toán (Hội đồng do Giám đốc thành lập với các thành phần bắt buộc là: Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng vật tư hoặc Phòng Kinh doanh). Để xác định số được trích quỹ dự phòng, Công ty phải hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi đã lập năm trước, đồng thời tiến hành lập dự phòng mới cho năm sau vào thời điểm khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm. Mức lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi năm 2002 tối đa không vượt quá 20% tổng số dư phải thu của Công ty thời điểm 31/12/2002.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương