VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1636/VPCP-KTTH
V/v tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 570/UBND-ĐN ngày 26 tháng 02 năm 2016 về việc xin chủ trương tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư - du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 570/UBND-ĐN nêu trên theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành về xúc tiến đầu tư.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp