BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1637/TCHQ-TXNK
V/v báo cáo hồ sơ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 01TH-TCHQ đề ngày 12/3/2013 của Công ty TNHH Thái Hòa khiếu nại lần 2 vềviệc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng đùi gà, cánh gà, chân gà đônglạnh nhập khẩu tại các tờ khai số 137236, 137238, 137237, 137235, 137234,137229, 137233, 137230/NKD01 -C02I02 ngày 02/11/2012, số 142526, 142530, 142527,142525, 142528, 142529, 142531, 142533, 142535, 142536, 142523, 142521, 142522, 142524/NKD01 -C02I02 ngày 13/11/2012 và số 145093/NKD01 -C02I02 ngày 19/11/2012tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhvà đã được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyếtđịnh số 18/QĐ-GQKN ngày 26/2/2013.

Để việc khiếu nại được chính xác,khách quan, trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, yêu cầu CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh:

1. Báo cáo nội dung vụ việc về Tổngcục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhậnđược công văn này, kèm theo hồ sơ có xác nhận sao y bản chính, cụ thể:

- Căn cứ, cơ sở nghi vấn trị giákhai báo;

- Việc tham vấn trị giá tính thuế(kèm biên bản tham vấn);

- Căn cứ, cơ sở bác bỏ trị giá khaibáo;

- Cơ sở thông tin xác định lại trịgiá khai báo;

- Cơ sở thông tin để xác định lạitrị giá tính thuế, phương pháp xác định giá (kèm tờ trình Cục về việc xác địnhtrị giá tính thuế);

- Các thông báo theo mẫu quy địnhtại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính;

- Quyết định ấn định thuế; Biên bảnđối thoại, Tờ trình Cục giải quyết khiếu nại lần đầu;

- Bộ hồ sơ nhập khẩu: tờ khai hảiquan, hợp đồng, invoice, chứng từ thanh toán, chứng từ vận chuyển…;

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liênquan.

(Có bảng kê cụ thể các tài liệu báocáo)

2. Đề xuất nội dung giải quyếtkhiếu nại lần hai trên cơ sở hồ sơ vụ việc báo cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5),

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng