BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37 TCT/NV7
V/v khấu trừ thuế GTGT của các công ty cao su

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1348/CT-CN ngày 23/4/2003 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo công văn số 3766 TCT/NV7, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn 3706 TCT/NV7 ngày 18/9/2001 hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT tại điểm 2.3 đã nêu: “Các chi phí đầu tư xây dựng mà làm việc công tác quản lý doanh nghiệp và các chi phí quản lý doanh nghiệp khác điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm ...” nếu có phát sinh thuế GTGT đầu vào thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo quy định tại điểm 1 nêu trên hoặc được phân bổ theo tỷ trọng tiền lương kế hoạch được duyệt hàng năm.

Căn cứ vào tình hình cụ thể, Tổng công ty cao su hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty thực hiện việc hạch toán và phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo những nguyên tắc nêu trên.

Theo hướng dẫn trên thì số thuế GTGT đầu vào phát sinh tại văn phòng công ty như: chi phí xây dựng, mua sắm sửa chữa tài sản văn phòng công ty, các chi phí khác dịch vụ phục vụ cho công tác quản lý điều hành của công ty được phân bổ theo tỷ trọng doanh số hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT và giá trị sản phẩm, dịch vụ không chịu thuế GTGt hoặc theo tỷ trọng quỹ tiền lương kế hoạch của các hoạt động sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ không chịu thuế GTGT so với tổng quỹ tiền lương của công ty.

Đề nghị Cục thuế căn cứ vào hướng dẫn trên và hướng dẫn của Tổng công ty cao su để thực hiện theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương