BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1638/TCHQ-GSQL
V/v xuất trả linh kiện tự cung ứng để thực hiện HĐGC

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện tử TOWADA Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Lasi, 345 Kim Mã, Hà Nội)

Trả lời công văn số 040309/TEV ngày 5/3/2009 của Công tyTNHH Điện tử TOWADA Việt Nam về việc xuất trả linh kiện tự cung ứng để thựchiện hợp đồng gia công với Công ty TNHH Canon Việt Nam (doanh nghiệp chế xuất),Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, nguyên phụ liệu tự cung ứng để thực hiện hợpđồng gia công theo hình thức nhập SXXK là hình thức kinh doanh (mua đứt, bánđoạn), có nghĩa là nguyên phụ liệu tự cung ứng thuộc quyền sở hữu của bên nhậngia công. Trường hợp nguyên phụ liệu tự cung ứng này đã đưa vào sản xuất sảnphẩm gia công thì bên đặt gia công (Công ty Canon) có trách nhiệm thanh toántoàn bộ chi phí liên quan đến việc nhập khẩu nguyên phụ liệu để thực hiện hợpđồng gia công cho Công ty.

Tại điểm 8 hợp đồng gia công số TEV-CVN-080701 ngày25/7/2008 về xử lý phế phẩm, nguyên phụ liệu dư thừa và thiết bị do Công tyCanon cung cấp hai bên có thỏa thuận sau khi kết thúc hợp đồng gia công, tấtcả các phế phẩm, nguyên phụ liệu dư thừa và thiết bị do Công ty Canon cung cấptrong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được trả lại cho Công ty Canon. Hợpđồng gia công này không có điều khoản thỏa thuận về việc xử lý nguyên phụ liệudư thừa do bên nhận gia công tự cung ứng.

Do vậy, Công ty cần thỏa thuận phương án xử lý cụ thể đốivới nguyên phụ liệu dư thừa do Công ty tự cung ứng với Công ty Canon. Trườnghợp Công ty Canon không nhận lại nguyên phụ liệu dư thừa, vì số nguyên phụ liệunày chưa đưa vào sản xuất sản phẩm gia công, Công ty Canon chưa thanh toán tiềncho số nguyên phụ liệu này thì Công ty có quyền định đoạt toàn bộ số nguyên phụliệu đó (có thể tái xuất ra nước ngoài, tiếp tục sản xuất sản phẩm xuất khẩu,tiêu thụ nội địa,..) hoặc xử lý theo thỏa thuận tại điểm 12 Hợp đồng gia côngsố TEV-CVN-080701 ngày 25/7/2008.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quí Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh