BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1638/TCT-DNK
V/v: Hạch toán và kê khai thuế đối với việc điều chuyển tài sản cho chi nhánh

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Quốc Hoàng
Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Tx Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 04/CV ngày 25/3/2006 của Công ty hỏi về việc điều chuyển chi phí thuê tài chính từ Công ty tại Đồng Tháp đến Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì: Chi nhánh hạch toán độc lập của các công ty có trách nhiệm kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN tại cơ quan thuế địa phương nơi có hoạt động kinh doanh.

Trường hợp Công ty tại Đồng Tháp ký hợp đồng thuê tài sản dưới hình thức thuê tài chính nhưng thực tế tài sản thuê tài chính được điều chuyển đến Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (là chi nhánh hạch toán độc lập) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh, hàng tháng Chi nhánh có kê khai doanh số từ việc khai thác, sử dụng tài sản thuê tài chính thì để phản ánh đúng doanh thu, chi phí của Chi nhánh đề nghị Công ty lập Biên bản điều chuyển tài sản về Chi nhánh và xuất hóa đơn GTGT giao cho Chi nhánh, nội dung và số liệu ghi trên hóa đơn GTGT giao cho Chi nhánh phải khớp đúng với nội dung và số liệu ghi trên hóa đơn GTGT do Công ty cho thuê tài chính xuất cho Công ty. Căn cứ hóa đơn này, Công ty kê khai thuế giá GTGT đầu ra tại Đồng Tháp và Chi nhánh Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại TP. Hồ Chí Minh.

Đối với khoản lãi tiền vay phải trả hàng tháng cho Công ty cho thuê tài chính thì công ty phải lập biên bản với Chi nhánh xác định nghĩa vụ trả lãi. Khi thu tiền lãi của Chi nhánh Công ty phải xuất hóa đơn GTGT giao cho Chi nhánh trên hóa đơn lãi tiền vay phải trả thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, dòng thuế suất, tiền thuế không ghi và gạch bỏ. Căn cứ biên bản và hóa đơn này Công ty kê khai vào doanh thu tính thuế TNDN và Chi nhánh được kê khai tính vào chi phí khoản lãi tiền vay phải trả hoặc Công ty có thể thỏa thuận với công ty cho thuê tài sản bổ sung hợp đồng giao cho Chi nhánh trực tiếp thực hiện hợp đồng thuê và thanh toán tiền lãi vay.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến