VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1638/VPCP-KTTH
V/v chuẩn bị nội dung báo cáo của Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XI

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2003

.

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lao động-Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Công An, Quốc phòng, Văn hoá Thông tin
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Tổng cục Du lịch.

Để chuẩn bị cho nội dung báo cáo của Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XI, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan nói trên báo cáo:

1. Đánh giá và chuẩn xác tình hình, số liệu và kết quả thực hiện kế hoạch năm 2002, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 4 tháng đầu năm 2003, dự báo về tình hình, những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và khả năng thực hiện kế hoạch năm 2003 theo lĩnh vực được phân công.

2. Căn cứ đánh giá và dự báo nói trên, từng Bộ, cơ quan khẳng định rõ những mặt được, chưa được trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, chỉ rõ những tồn tại yếu kém, nguyên nhân của nó, những bài học và những vấn đề nổi lên cần phải tập trung chỉ đạo, đồng thời, kiến nghị những giải pháp cụ thể cần triển khai thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-Xã hội.

3. Ngoài việc báo cáo những nội dung đã nêu tại Mục 1,2 trên, từng Bộ, cơ quan báo cáo thêm những nội dung sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo phần đầu tư, huy động và giải ngân vốn cho đầu tư.

- Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo, phân tích sâu về các yếu tố và điều kiện để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô thuộc lĩnh vực được phân công.

- Bộ Thương mại: Báo cáo phân tích kỹ về các yếu tố, điều kiện nâng sức mua trong nước, những vấn đề đặt ra và giải pháp xử lý đối với những hàng hoá chưa xuất khẩu được để bảo đảm ổn định sản xuất trong nước, giải pháp và phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá.

- Bộ Quốc phòng và Công an: giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội,

- Bộ Ngoại Giao: Thực hiện kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế.

- Bộ Lao động-Thương binh và xã hội: Những vấn đề đặt ra và giải pháp để giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động...

Nhận được công văn này, các Bộ, cơ quan cần phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho người có trách nhiệm và khả năng để chuẩn bị báo cáo có chất lượng, đạt được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo trên gửi về Văn phòng Chính phủ chậm nhất ngày 12 tháng 4 năm 2003 để Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan triển khai thực hiện./.

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy