BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1639/TCHQ-GSQL
V/v: C/O Mẫu E của lô hàng do Trung Quốc cấp có hóa đơn thương mại do Hồng Kông phát hành.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh

Trả lời công văn số 353/HQQN-KTSTQ ngày 26/03/2008 của CụcHải quan Quảng Ninh cấp có hóa đơn thương mại do doanh nghiệp Hồng Kông pháthành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương đã thông báo về vấn đề này tại công văn số 2891/BCT-XNK ngày 13/11/2007:

+ Quy chế cấp giấy chứng nhận C/O mẫu E ban hành kèm theoQuyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) hiện chưa có quy định về việc chấp nhận Giấy chứng nhận xuất xứ trongtrường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty đặt ngoài khu vựcthương mại tự do ACFTA (Hồng Kông không thuộc khu vực thương mại tự do này). Theođó, trường hợp hàng nhập khẩu có C/O mẫu E do Trung Quốc cấp và hóa đơn thươngmại do một nước thứ ba (không phải là nước thành viên) phát hành thì C/O mẫu Enói trên sẽ không được chấp nhận để hưởng ưu đãi thuế ACFTA.

+ Ngoài ra, hàng hóa có C/O mẫu E được chuyển tải qua HồngKông hoặc một nước không phải thành viên ACFTA, muốn được hưởng ưu đãi ACFTAcần tuân thủ theo các điều kiện về vận chuyển hàng trực tiếp quy định tại Quytắc 8, phụ lục I và Quy tắc 19, Phụ lục III thuộc Quyết định 12/QĐ-BTM nêutrên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ninh thựchiện./.

(Gửi kèm theo công văn số 2891/BCT-XNK đề cập trên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc