VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1639/VPCP-KGVX
V/v Đề án phòng, chống ma túy của tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế,
- Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La(công văn số 287/UBND-VX ngày 20 tháng 02 năm 2009) về việc đề nghị các Bộ,ngành Trung ương hỗ trợ các nguồn lực để tỉnh Sơn La thực hiện Đề án chỉ đạođiểm về công tác phòng, chống ma túy, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủtịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâmcó ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốcphòng chỉ đạo các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy chủ động phối hợpvới tỉnh Sơn La xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch điều tra, phát hiệnvà xử lý các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, triệt xóa các tụ điểm sửdụng ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La; ưu tiên bố trí kinh phí từ các đề án vàtiểu đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm2010 để tỉnh Sơn La thực hiện Đề án.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủtrì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan giúp tỉnh Sơn La vềcông tác cai nghiện phục hồi, dạy nghề, giải quyết việc làm và các phương phápđiều trị cai nghiện ma túy.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu bố trívốn ứng trước kế hoạch năm 2010 từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu để tỉnh Sơn La thựchiện đề án đã được phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Côngan, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và các đơn vị có liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Trương Vĩnh Trọng;
- VP thường trực phòng, chống ma túy, Bộ Công an;
- Cục PCTNXH thuộc Bộ LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc