BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 164/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN

Hà nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1018/SXD-GĐXD ngày29/10/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long xin ý kiến về cấp chứng chỉ hành nghềkỹ sư hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật Xây dựng, cá nhân hoạt động tư vấngiám sát thi công phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp và phải chịu trách nhiệmcá nhân về công việc của mình. Như vậy, kể từ khi Luật Xây dựng có hiệu lực nếucá nhân không có chứng chỉ hành nghề giám sát mà thực hiện giám sát thi côngxây dựng công trình là vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng; đồng thờikhông được tính là thời gian kinh nghiệm để xét cấp chứng chỉ hành nghề giámsát thi công xây dựng công trình.

2. Về thời gian kinh nghiệm và số công trình đã tham giathực hiện là đối với mỗi loại công trình. Như vậy, nếu cá nhân muốn xin cấpchứng chỉ hành nghề để thực hiện thiết kế cho 2 loại công trình hoặc khảo sát 2loại công việc thì yêu cầu phải có kinh nghiệm ít nhất 10 năm, tham gia thiếtkế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình cho mỗi loại.

Ví dụ cá nhân tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dândụng, công nghiệp, nay muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình dândụng, công nghiệp và giao thông thì phải có kinh nghiệm 5 năm tham gia thiết kế5 công trình dân dụng, công nghiệp; 5 năm tham gia thiết kế 5 công trình giaothông.

3. Công trình xây dựng đã được giải thích trong Luật Xâydựng; số công trình sẽ được xác định trong dự án hoặc Báo cáo kinh tế – kỹthuật đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.

Biểu kê khai năng lực hoạt động của cá nhân được quy địnhtại Phụ lục số 2 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.Theo đó, tại Điều 7 quy định bản kê khai kinh nghiệm là do cơ quan đang quản lýtrực tiếp cá nhân đó hoặc Hội nghề nghiệp xác nhận mà không phải lấy xác nhậncủa chủ đầu tư.

Trường hợp cần thiết hoặc thấy nghi ngờ, Hội đồng tư vấn cóthể tổ chức kiểm tra; trường hợp công trình ở địa phương khác thì có thể nhờ SởXây dựng địa phương đó kiểm tra giúp v.v...để xác định bản kê khai là đúng sựthật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnhVĩnh Long nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Trần Ngọc Thiện