TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/GSQL-TH
V/v vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 435/HQTN-NV đề ngày 08/4/2011 của CụcHải quan Tây Ninh nêu vướng mắc về nghiệp vụ, Cục Giám sát quản lý có ý kiếnnhư sau:

1. Ngày phát hành vận đơn và hóa đơn thương mại:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Singapore đã có thưxác minh C/O số tham chiếu 753196 cấp ngày 25/3/2011 là hợp lệ. Đồng thời, cơquan này xác nhận sơ suất của nhà xuất khẩu đã khai nhầm ngày của hóa đơn sốKVIIN110673 là ngày 23/3/2011, ngày cấp đúng là ngày 20/3/2011. Theo đó, nếuCục Hải quan Tây Ninh không có bất kỳ nghi ngờ nào khác thì C/O này được xemxét chấp nhận cho hưởng ưu đãi theo qui định.

2. Ngày xuất khẩu / thời điểm xuất khẩu đối với trường hợphàng hóa nhập khẩu vận chuyển qua đường bộ:

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến nêu tại công văn của CụcHải quan Tây Ninh và sẽ có hướng dẫn sau.

3.Việc Công ty Cổ phần Mộc Bài là doanh nghiệp trong khuTM-CN Mộc Bài, xin nhập khẩu mặt hàng vật liệu tái sử dụng của tấm lốp đế giàytừ Công ty cổ phần TeakWang Vina Industrial Đồng Nai (là doanh nghiệp chếxuất):

Khoản 5 , Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008của Chính phủ quy định: “Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanhnghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuếquan, là quan hệ xuất, nhập khẩu”.

Căn cứ quy định trên thì hoạt động mua hàng hóa (vật liệutái sử dụng của tấm xốp đế giày) giữa Công ty Cổ phần Mộc Bài (là doanh nghiệpnằm trong Khu phi thuế quan) và Công ty Cổ phần TeakWang Vina Industrial (làdoanh nghiệp chế xuất) không phải là quan hệ xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quanđối với việc hàng hóa đưa ra, vào khu phi thuế quan thì việc mua bán hàng trênphải làm thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính nhưng không áp dụng chính sách mặt hàng theo quyđịnh đối với hàng hóa XNK.

Cục Giám sát quản lý trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn