Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CỤCQUẢN LÝ LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI -
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 164/QLLDNN CSQLLD
NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỚI
VỀ TÁI NHẬP CẢNH LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN ĐỐI VỚI
LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Các doanhnghiệp có giấy phép hoạt động đưa lao động

vàchuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan

Uỷ ban lao động Đài Loan có công văn số 0910200440 ngày 29tháng 01 năm 2002 thông báo về việc Chính Phủ Đài Loan sửa đổi Luật Dich vụviệc làm, trong đó quy định mới về thời hạn lao động nước ngoài làm việc tạiĐài Loan nếu: "Lao động nước ngoài trong thời gian làm việc tại Đài Loankhông vi phạm pháp luật Đài Loan được phếp tái nhập cảnh làm việc tại Đài Loan,thời gian làm việc tổng cộng không quá 6 năm". Quy định mới này có hiệulực kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2002. Để các doanh nghiệp có cơ sở thông báo chongười lao động, Cục Quản lý lao động với nước ngoài trích dẫn một số điều kiệncơ bản liên quan như sau:

1. Điều kiện và đối tượng lao động được phép tái nhập cảnhlàm việc tại Đài Loan:

- Lao động nướcngoài trong thời gian làm việc tại Đài Loan không vi phạm pháp luật Đài Loan,chấm dứt hợp đồng trước hạn do các nguyên nhân từ quan hệ trong sử dụng laođộng; do quota hết hạn phải xuất cảnh; do sức khoẻ phải về nước chữa bệnh, saukhi điều trị nếu đạt yêu cầu thì đều được phép tái nhập cảnh làm việc tại ĐàiLoan.

- Lao động nướcngoài trong thời gian làm việc tại Đài Loan không vi phạm pháp luật Đài Loanlàm những công việc theo quy định từ khoản 8 đến khoản 10, mục 1, Điều 46 củaLuật Dịch việc làm Đài Loan (tức là làm những công việc như giúp việc gia đình,khán hộ công, thuyền viên tàu cá, công nhân xây dựng và công nhân thao tác sảnxuất tại các nghành nghề được phép tiếp nhận lao động nước ngoài mãn hạn hợpđồng lao động 2 hoặc 3 năm theo quy định cũ) thì phải xuất cảnh với thời gian40 ngày sau đó mới được tái nhập cảnh làm việc tại Đài Loan lần thứ hai.

- Lao động nướcngoài khi kiểm tra tái nhập cảnh, nếu trên hộ chiếu không thể hiện lao động đãxuất cảnh 40 ngày (trường hợp hộ chiếu hết hạn, mất hoặc rách nát phải đổi hộchiếu mới) thì người xin phép (là chủ sử dụng lao động hoặc công ty môi giớiđài Loan được chủ sử dụng lao động uỷ quyền hoặc bản thân người lao động) phảinộp hồ sơ cho Cục xuất nhập cảnh, Nha cảnh sát, Bộ Nội vụ Đài Loan để xin"Giấy chứng nhận ngày, tháng, năm xuất nhập cảnh" thì mới được phéptái nhập cảnh làm việc tại đài Loan.

2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ngày, tháng, năm xuất nhậpcảnh gồm:

+ Đơn xin chứng nhậnngày tháng xuất nhập cảnh (theo mẫu tại phụ lục I)

+ Bản sao hộ chiếuhoặc thẻ cư trú, thẻ lao động của người lao động;

+ Bản sao giấy chứngminh nhân dân hoặc giấy đăng ký kinh doanh của chủ sử dụng lao động;

+ Bản sao giấy phéptuyển dụng lao động nước ngoài do Uỷ ban Lao động Đài Loan cấp (quota) và danhsách lao động nước ngoài đã tuyển mộ;

+ Một phong bì thưcó dán sẵn tem gửi bảo đảm để gửi lại hồ sơ sau khi duyệt;

+ Lệ phí làm thủ tụclà 100NT$ đối với mỗi một hồ sơ;

+ Quy định mới nàyđược áp dụng đối với lao động nước ngoài được chủ sử dụng Đài Loan tuyển dụnglàm việc tại Đài Loan trước và sau khi Luật này sửa đổi, nếu lao động muốn táinhập cảnh làm việc tại Đài Loan thì phải có những điều kiện phù hợp với các quyđịnh trên. Hồ sơ liên quan nộp cho văn phòng Kinh tế - Văn hoá Đài Bắc tại HàNội hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh để xin cấp visa nhập cảnh.

Mẫu chứng nhận và các hồ sơ cần thiết có thể tra tìm trêntrang Web của Cục xuất nhận cảnh, Nha cảnh sát, Bộ Nội vụ Đài Loan (địa chỉWebsite www.immgiration.gov.tw/kustubtex, htm)

Cục quản lý lao động với nước ngoài đề nghị các doanh nghiệpnghiên cứu, thông báo và hướng dẫn lao động Việt Nam khi họ có nhu cầu tái nhậpcảnh làm việc tại Đài Loan lần thứ hai.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh đề nghịphản ánh về Cục Quản lý lao động với nước ngoài để phối hợp giải quyết.


PHỤ LỤC I:

Đơn xin chứng nhận ngày tháng xuất nhập cảnh

Hồ sơ của người lao động

Họ:

(Ghi giống như trong hộ chiếu)

...................

Quốc tịch:

........................

Tên:

..................

Giới tính:

Số hộ chiếu hoặc số thẻ cư trú:

Nam:

Nữ:

........................

Ngày tháng năm sinh:

...................

Địa chỉ tại Đài Loan

...............................................................................

Những nội dung xác nhận:

- Số lần xuất nhập cảnh (ghi cụ thể)

Từ năm...........................................................

- Lần xuất nhập cảnh gần nhất:

Xuất cảnh: ngày...... tháng...... năm................

Nhập cảnh: ngày....... tháng........ năm.............

- Ngày dự kiến xuất nhập cảnh:

Từ năm..................... đến................................

Hồ sơ của chủ sử dụng lao động

Họ

........................................................................

Tên

........................................................................

Quan hệ

..................................

Điện thoại:................

Lý do xin phép

........................................................................

Địa chỉ tại Đài Loan

........................................................................

Ý kiến của Cục Quản lý xuất nhập cảnh