TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 164/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý truy thu thuế TT34

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
- Công ty cổ phần vật tư Hạ Long

Trả lời công văn số 429-KN/NT của Công ty Cổ phần Vật Hạ Long (trước đây là Công ty Vật tư thủy sản Hạ Long - Bộ Thủy sản) về việc đề nghị giải quyết 03 xe Korando và truy thu thuế theo Thông tư số 34 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan thì “hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện có thuế được thông quan sau khi người khai hải quan đã nộp thuế”. Do đó, lô hàng 03 xe Korando thuộc tờ khai hải quan số 735/NK /KD/KV2 ngày 18/01/2002 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng của Công ty Vật tư thủy sản Hạ Long đã thông quan theo quy định không thuộc đối tượng bị xử lý tịch thu theo quy định tại điểm 3, mục I Thông tư số 34/2004/TT-BTC ngày 19/04/2004 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện việc truy thu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo đúng quy định tại thời điểm nhập khẩu đối với lô hàng 03 chiếc xe nhập khẩu thuộc tờ khai nêu trên theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 34/2004/TT-BTC ngày 19/04/2004 Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần vật tư Hạ Long, Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an Tp. Hải Phòng (để phối hợp)
- Lưu: VT, KTTT (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An