BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 164/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng;
- Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền.
(An Hồng – An Dương – Hải Phòng)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 9176/HQHP-NV ngày 18/12/2007 của Cục Hảiquan Tp. Hải Phòng; công văn số 116/ĐTBK-KTTC ngày 20/12/2007 của Công ty TNHHnhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền đề nghị kéo dài thời hạnnộp thuế đối với các lô hàng nhập khẩu đóng nắp hầm hàng tàu 53.000 tấn phục vụcho xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ điểm 2.2.1.1, Mục III, Phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căncứ báo cáo của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng tại công văn số 9176/HQHP-NV ngày18/12/2007;

Đểtạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của Công ty có đủ thời gian hoàn chỉnh vàgiao hàng, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra hồ sơ liênquan đến việc kéo dài thời hạn giao hàng và tình hình sản xuất thực tế tạidoanh nghiệp, nếu đúng theo đề nghị của Công ty TNHH nhà nước một thành viêncông nghiệp tàu thủy Bến Kiền thì đồng ý áp dụng thời gian nộp thuế đối với máymóc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho việc sản xuất hàngxuất khẩu thuộc các hợp đồng theo đề nghị của Cục Hải quan Hải Phòng tại côngvăn số 9176/HQHP-NV ngày 18/12/2007 đến hết ngày 31/10/2008.

Côngty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền có trách nhiệmthanh khoản số thuế nhập khẩu trong thời hạn nêu trên. Trường hợp quá thời hạnnếu Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền chưa nộpthuế hoặc thanh khoản xong thì ngoài việc bị xử phạt chậm nộp doanh nghiệp sẽbị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định, đồng thời không được áp dụng thờihạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế đối với các trường hợpnhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất tiếp theo.

Tổngcục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc