BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 164/TCT-CS
V/v chi phí tiền ăn giữa ca

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 2308/CT-TTHT ngày 09/12/2008 của Cụcthuế tỉnh Lâm Đồng về tiền ăn giữa ca, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3.c, Điều 5, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp quy định các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuếtrong đó bao gồm:

"Chi phí tiền ăn giữa ca cho người lao động được tínhvào chi phí hợp lý tối đa không quá mức lương tối thiểu do Nhà nước quy địnhđối với công chức nhà nước "

Tại Khoản 2, Điều 80, Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ10 thông qua ngày 12/11/1996 quy định:

"Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quyđịnh khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý caohơn "

Căn cứ theo quy định trên thì trong trường hợp tại Nghị địnhsố 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 củaChính Phủ quy định mức lương tối thiểu chung và tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội hướngdẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các Công ty Nhà nước đều có quy định liênquan đến chi phí tiền ăn giữa ca cho người lao động thì áp dụng theo văn bảnpháp lý cao hơn. Do đó mức chi tiền ăn giữa ca cho người lao động được tính vàochi phí hợp lý tối đa không quá mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đốivới công chức nhà nước theo hướng dẫn tại Nghị định số 166/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lâm Đồng biết vàthông báo cho đơn vị thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương