BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới.
a ch: Lô A36, A37 - KCN An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Bến Tre)

Trả lời công văn 221/CV ngày 01/12/2014 của Công ty TNHH Chếbiếndừa Lương Quới về thuế GTGT đi với sản phẩm từ quả dừa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn về các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư s219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuếGTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 10%.

Bộ Tài chính đã có công vănsố 6154/BTC-TCT ngày 13/5/2014 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương về thuế GTGTđi với các sản phm từ quả dừa.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bến Tre đã cócông văn s 2204/CT-TTHT ngày 1/12/2014 trả lờiCông ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới.Đ nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Tổng cục Thuế thông báo để TNHH Chế biến dừa Lương Quới biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó TCTr Cao Anh Tuấn (đ b/cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Tân