TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty cổ phần KAWAKAMI Việt Nam.
(Thôn Yên Phú – Xã Giai Phạm – Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 04/CV-CT /2012 ngày14/02/2012 của Công ty cổ phần KAWAKAMI Việt Nam về việc xác nhận nợ thuế đốivới hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trênhệ thống KT559 ngày 21/02/2012 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm08h57 phút ngày 21/02/2012, Công ty cổ phần KAWAKAMI Việt Nam, MST: 0900284675không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu,nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trường hợpxác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trườnghợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thìkịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuếcủa Công ty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thôngbáo về Tổng cục thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty tại đơnvị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này,nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thànhphố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đếnhoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phóng hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngàykể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không có cáckhoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đếnngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan thôngbáo để Công ty cổ phần KAWAKAMI Việt Nam và Cục Hải quan các tỉnh, thành phốđược biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn trả lời:
Anh Võ Anh Thái – Số 9 Hẻm 74/13 Ngõ Thịnh Hào 1 – Tôn Đức Thắng – P. Hàng Bột – Đống Đa – Hà Nội;
- Lưu: VT, QLN(3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn