VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Cơ chế riêng để cấp C/O không ưu đãi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Bộ Công Thương.
Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 11501/BCT-XNK ngày 13 tháng 12 năm 2013 về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) không ưu đãi đối với mặt hàng chè Việt Nam xuất khẩu; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Bộ Công Thương đánh giá rõ sự cần thiết và ảnh hưởng của việc áp dụng cơ chế riêng để cấp C/O không ưu đãi đối với mặt hàng chè xuất khẩu của Việt Nam (sự phù hợp với các cam kết quốc tế về xuất xứ hàng hóa; ảnh hưởng đến uy tín xuất xứ, chất lượng, thương hiệu lâu dài của chè Việt Nam, lợi ích của người trồng chè, ngành chè; sự đồng bộ của chính sách này đối với các sản phẩm nông sản xuất khẩu khác); trường hợp cần thiết, khẩn trương báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 cho phù hợp với tình hình sản xuất, xuất khẩu nông sản hiện nay.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ NNPTNT;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI);
- Hiệp hội Chè VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).LT.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng