VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 164/VPCP-KTTH
V/v rà soát, hoàn thiện quy định về Thương mại điện tử tại dự thảo Nghị định

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: BộCông Thương

XétTờ trình số 12180/TTr-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về dựthảo Nghị định về Thương mại điện tử; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1.Đồng ý với quy định của dự thảo Nghị định về các vấn đề: cách tiếp cận của cácquy định tại Nghị định; đối tượng được mở website thương mại điện tử; biện phápquản lý đối với dịch vụ thương mại điện tử.

2.Quy định rõ đối tượng áp dụng của Nghị định gồm các thương nhân, tổ chức, cánhân ở nước ngoài thông qua phương tiện điện tử để tiến hành hoạt động thươngmại với chủ thể Việt Nam. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin vàTruyền thông căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội và yêu cầu quản lý của từng thờikỳ để hướng dẫn các biện pháp quản lý cho phù hợp.

3.Nội dung của dự thảo Nghị định cần thể hiện:

-Thanh toán điện tử.

-Trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ: Công Thương, Công an, Thông tin vàTruyền thông về an toàn, an ninh trong giao dịch thương mại điện tử.

- Quyđịnh điều kiện thiết lập website tại Nghị định này đúng với thẩm quyền quản lýcủa Bộ Công Thương.

4.Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủtướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2013.

Vănphòng Trung ương xin thông báo để Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KGVX, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng