BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1640/BTC-CST
V/v Thực hiện Thỏa thuận ưu đãi thuế Việt - Lào năm 2014

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Về việc thực hiện Bản thỏa thuậngiữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về các mặthàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào và Thông tư số 36/2012/TT-BTC ngày 02/3/2012, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ Điều 7 Bản thỏa thuận giữaChính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về các mặt hàngđược áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào; công hàm số 2276/BCTngày 27/11/2013 của Bộ Công Thương Lào; khoản 3 Điều 5 Thông tư số36/2012/TT-BTC ; công văn số 12004/BCT-KV1 ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương;công văn số 421/VPCP-QHQT ngày 17/01/2014 của Văn phòng Chính phủ; công văn số 663/BCT-KV1 ngày 23/01/2014 của Bộ Công Thương, Thông tư số 36/2012/TT-BTC ngày02/3/2012 của Bộ Tài chính được tiếp tục thực hiện cho năm 2014 (áp dụng đốivới các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014).

Bộ Tài chính xin thông báo để cáccơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân TC;
- Viện kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (PXNK)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai