BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1640/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tạm nhập khẩu gạch ốp lát

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 822/HQHCM-GSQLngày 01/4/2010 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày20/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩmgạch ốp lát sản xuất trong nước và nhập khẩu, không phải văn bản hướng dẫn điềuhành xuất nhập khẩu hàng hóa theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006của Chính phủ quy định về số lượng hàng hóa nhập khẩu của một lô hàng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh