BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1640/TCHQ-QLRR
V/v Trả lời vướng mắc phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Phúc đáp công văn số 696/HQHN-QLRRngày 26/3/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc vướng mắc phân luồng tờ khailiên quan đến vấn đề cập nhật, truyền nhận dữ liệu trên hệ thống thông tin quảnlý vi phạm, Tổng cục Hải quan (Ban quản lý rủi ro) đã kiểm tra và thực hiệnsửa, cập nhật hành vi vi phạm đúng của công ty TNHH VinaKorea (MST: 250021912)vào cơ sở dữ liệu.

Đề nghị Cục Hải quan Hà Nội tiếnhành cập nhật lại dữ liệu nêu trên để đảm bảo hệ thống đánh giá đúng, tạo điềukiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Quách Đăng Hòa