BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1640/TCT-PCCS
V/v: Hạch toán chi phí đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 560/CT-TTHT ngày 10/4/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc hạch toán chi phí đối với lãi tiền vay của Công ty TNHH Fine Decor, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn: “Các khoản chi phí trả lãi tiền vay để góp vốn pháp định, vốn điều lệ, cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ hướng dẫn trên, Cục thuế cần kiểm tra việc góp vốn và xử lý khoản trả lãi tiền vay theo từng trường hợp cụ thể sau:

- Trường hợp vay vốn để bổ sung vốn pháp định do chưa góp đủ vốn thì khoản trả lãi tiền vay không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Trường hợp vay vốn của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác để đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kể cả trường hợp vay vốn để bổ sung vốn lưu động không thuộc vốn pháp định thì khoản trả lãi tiền vay trả cho ngân hàng, các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác đối với khoản vay này được tính vào nguyên giá TSCĐ (nếu đang trong thời gian đầu tư) hoặc chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (khi đầu tư xong đưa vào sản xuất kinh doanh).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương