BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1640/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Tổng cục thuế nhận được công văn số 163/CT-TNCN ngày 03/4/2013 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre phản ánh vướng mắc về cáckhoản phụ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1/ Đối với khoản phụ cấp công tácĐảng, đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối vớicán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương củaHội cựu chiến binh Việt Nam theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của BộChính trị Tổng cục Thuế đang trình Bộ, trình Thủ tướng cho ý kiến chỉ đạo, Tổngcục Thuế sẽ thông báo để Cục thuế tỉnh Bến tre được biết khi có ý kiến chỉ đạo.

2/ Đối với khoản phụ cấp công vụbằng 25% mức lương theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủvề chế độ phụ cấp công vụ.

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật thuế thu nhập cá nhân có hướng dẫn:

“ Bổ sung vào điểm 2.2 các khoảnphụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiềncông như sau:

Đối với những lĩnh vực công tác,ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,….thì các khoản phụcấp, trợ cấp,… này không tính vào thu nhập chịu thuế.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên khoản phụcấp công vụ bằng 25% mức lương theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ, áp dụng chung đối với cán bộ côngchức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quản hàm từ ngân sách Nhà nước, không phảilà khoản phụ cấp đặc thù, do vậy phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cánhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Bến Tre được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Nguyễn Thị Hạnh