VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1640/VPCP-HC
V/v sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căncứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; đểnâng cao chất lượng khen thưởng công tác văn phòng, Văn phòng Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điểm trong nội dung Công văn số 1627/VPCP-HC ngày 14 tháng3 năm 2008 về hướng dẫn việc khen thưởng công tác văn phòng như sau:

1.Sửa đổi, bổ sung mục a Khoản 2 về “Phạm vi và đối tượng áp dụng” như sau:

Bằngkhen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng:

a)Tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chunglà Văn phòng) có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng.

2.Sửa đổi, bổ sung mục b Khoản 3 về “Tiêu chuẩn và số lượng khen thưởng” như sau:

b)Tỷ lệ khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hàngnăm cho các Văn phòng cụ thể như sau:

-Đối với cá nhân: tỷ lệ tối đa là 3% tổng số cán bộ, công chức, viên chức củaVăn phòng.

3.Thời điểm áp dụng các quy định này từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, HC (7).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc