NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1641/NHNN-CSTT
V/v tình hình khuyến mãi tiền gửi và thu phí cho vay VND

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

Hiện nay, nhiều tổ chức tín dụngthực hiện khuyến mãi tiền gửi và thu phí cho vay. Để nắm bắt cụ thể tình hìnhnày và xử lý các vấn đề liên quan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngânhàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố như sau:

1. Tiến hành kiểm tra và gửi báocáo về tình hình khuyến mãi đối với các khoản tiền gửi VND và thu phí đối với cáckhoản cho vay VND của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố:

- Về khuyến mãi tiền gửi VND:Các hình thức và mức khuyến mãi (hiện vật, tiền mặt …); giá trị các hình thứcvà mức khuyến mãi quy đổi tính trên khoản tiền gửi theo tỷ lệ %/năm; lãi suấttiền gửi thực tế, bao gồm lãi suất tiền gửi do tổ chức tín dụng công bố cộng(+) giá trị khuyến mãi (%/năm).

- Về thu phí cho vay VND: Cácloại phí, phương thức và thời điểm thu, mức phí; giá trị các khoản phí tínhtrên khoản vay theo tỷ lệ %/năm; lãi suất tiền vay thực tế bao gồm lãi suất chovay theo hợp đồng tín dụng cộng (+) giá trị các khoản phí (%/năm).

2. Ngân hàng Nhà nước tỉnh,thành phố gửi báo cáo nêu trên cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 09tháng 3 năm 2010 (Vụ Chính sách tiền tệ - 49 Lý Thái Tổ - Hà Nội; điện thoại:04.38246955; fax: 04.38246953 - 04.38240132; email: [email protected]).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu