BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1641/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 133/CHQTTH-NVng ày 8/3/2007 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế về đề nghị cho phép Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây được làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo quy định tại khoản 3a, 3b Điều 18 Nghị định số154/2005/NĐ-CP Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do trên địa bàn thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã có Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây, để tạo thuận lợi cho việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nằm trongKhu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Tổng cục chấp thuận đề xuất của Cục Hải quanThừa Thiên Huế tại công văn số 133/CHQTTH-NV dẫn trên, theo đó Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo quy định tại khoản 3a, khoản 3b Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ của các doanh nghiệp nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Thủ tục hải quan đối với hàngchuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu