BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1641/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH KB Việt Nam

Trả lời công văn số 05/2006/CV-KBVN ngày 10/02/2006 của Công ty TNHH KB Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu. Trường hợp này là trường hợp cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài nhưng ký hợp đồng giao lại cho cơ sở khác gia công. Cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài chỉ hưởng hoa hồng trên tiên gia công" được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Căn cứ vào hướng dẫn trên, Công ty TNHH KB Việt Nam nhận gia công lô hàng áo kimono cho nước ngoài sau đó ủy thác lại cho các cơ sở trong nước gia công, Công ty TNHH KB Việt Nam chỉ hưởng hoa hồng trên sản phẩm gia công, thì hoạt động gia công ủy thác xuất khẩu này được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

2. Cơ sở nhận ủy thác gia công xuất hóa đơn cho Công ty TNHH KB Việt Nam là đơn vị ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài ghi thuế suất thuế GTGT 0% là đúng quy định hiện hành.

3. Để cơ sở nhận ủy thác gia công xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT cho lô hàng gia công đã xuất khẩu cần có các thủ tục sau:

- Hợp đồng gia công hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH KB Việt Nam trực tiếp ký với đối tác nước ngoài;

- Hợp đồng ủy thác gia công xuất khẩu giữa Công ty TNHH KB Việt Nam với các cơ sở gia công trong nước;

- Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác gia công xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa Công ty TNHH KB Việt Nam với đối tác nước ngoài; giữa Công ty TNHH KB Việt Nam với các cơ sở nhận ủy thác gia công (quy định tại điểm đ.2 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính);

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng giữa Công ty TNHH KB Việt Nam và phía đối tác nước ngoài (theo hướng dẫn tại điểm d.3 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính);

- Hóa đơn GTGT của cơ sở nhận ủy thác gia công lập giao cho Công ty TNHH KB Việt Nam với thuế suất 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH KB Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương