BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1642/LĐTBXH-TL
V/v: chuyển xếp lương

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Hà Nội

Trả lời công văn số 604/CV ngày 09/5/2006 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thì việc xếp lương được thực hiện như sau: cán bộ, viên chức làm việc tại các Ban quản lý dự án thuộc các Bộ, ngành, địa phương thì xếp lương theo bảng lương hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, nay là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; cán bộ, viên chức làm việc tại các Ban quản lý dự án thuộc các doanh nghiệp thì xếp lương theo thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, nay là Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Như vậy, việc xếp lương đối với cán bộ, viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thuộc Tổng công ty Đầu tư và xây dựng Hà Nội phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân